ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450