ภาพกิจกรรม

อบต.ฆอเลาะรับลงทะเบียน แจกถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450