ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 อบต.ฆอเลาะได้จัดทีมลงพื้นที่พัฒนาบริเวณริมทางหมู่บ้านบางขุด

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450