รายงานผล

 
     รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

     สรุปการดำเนิการทางวินัยข้าราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ฆอเลาะ

     รายงานนสรุปผลการดำเนินงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๒

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ (ITA).ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
     รายงานผลการประเมินตนเอง .(Self Assessment Report : SAR)ประจำงบประมาณ.ท.ศ.๒๕๖๒
     แจ้งผลโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและสุจริต กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

     รายงานผลโดรงอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ศาสนานำสร้างสันติสุข ประจำนึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

     รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมงานวันเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450