ประกาศ อบต.ฆอเลาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๕๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายคุณรรมจริยธรมของ (ข้ราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450