ประกาศ อบต.ฆอเลาะ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การลดขั้นตอนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะเรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้ราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรฐานคุณธรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๕๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายคุณรรมจริยธรมของ (ข้ราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450