ประจำปี 2561

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วยตำบลฆอเลาะ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450