ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกาศใช้ราคากลาง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้รดากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๖ กันยายน  ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๖ กันยายน  ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด หมู่ที่ ๖ บ้านตำเสา (บริเวณทางลงคลอง) ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายกูวากือเต หมู่ที่ ๕ บ้านผ่านศึก ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายจะมาแก๊ะ - ทุ่งนา ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสระน้ำบึงกระจูดด้านทิศเหนือ (หน้าป้อม ชรบ.) หมู่ที่ ๔ บ้านกีแยมัส ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้าง ร.ร.บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ ๓ ลงสู่คลองแว้ง ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.ฆอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางขุด - อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านบางขุด ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450