รายงานการประชุมสภา

 

ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450