นัดประชุมสภา

 

 

การนัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด


การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450