ประกาศเรียกประชุมสภา

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ..๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด

 การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด


 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450