โครงสร้างองค์กร

 

 

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 

        ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ

 รายการ
จำนวน 
หมายเหตุ
   
2562
2563
2564
2565
 
     จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
 
 937
 -
 -
 -
 
     จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 34
 -
 -
 -
 
      จ่านวนผู้เสียภาษีป้าย
 
 1
 -
 -
 -
 
      จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
 
 19
 -
 -
 -
 
      จำนวนรับสครเด็กนักเรียน ศพด.
 
 68
 -
 -
 -
 
       จำนวนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 
 64
 -
 -
 -
 
       จ่านวนรับลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
 14
 -
 -
 -
 
         จ่านวนรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 
81
       
       จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 1
 -
 -
 -
 
        จำนวนผู้ขอใช้งานอันเตอร์เน็ตฟรี
 
 12
 -
 -
 -
  
        จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
5
       
         
ไฟฟ้าสาธารณขัดข้อง
20
       
จำนวนผู้ใช้บริการแจ้งแก้ไขปัยหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ถนนชำรุด

 

-

       
 
ประปาหมู่บ้านขัดข้อง

 

-

       

-------------------ยังไม่มีข้อมูล----------------------

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450