ITA 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
   การประชาสัมพันธ์
 
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
   การดำเนินงาน
  การปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
   การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต
 
 
 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450