ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

 

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โคงการ  มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๒๗-๐๑๒ สายทางโท ๒ - ตำเสา หมู่ที่ ๕- ๖ บ้านผ่านศึก - ตำเสา ตำบลฆอเลาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒๐,๘๐๐ ตารางเมตร

   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โคงการ มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสสท์ติกคอนกรีต สายกำปงกะ- สายกูปง  หมู่ที่ ๓ บ้านจะมาแก๊ะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

      -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนแอสฟัลท์ติกคอนรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.27-003 จากสายสะบือรังถึงสายบ้านพักตำรวจ ข้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.04 เมตรไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,240 ตารางเมตร องค์การบรหารส่วนตำบลซอเลกะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธวาส โดยวิธีคัดเลือก

      -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตสายสะบือรัง - สายกูปง หมู่ ๓ระยะทาง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๑+๒๕o รวมระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร

      -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต หัสสายทาง นธ.๓.๒๗-๐๐๓ จากสายสะบือรังถึงสายบ้านพักตำรวจ บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลฆอเลาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๕,๒๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โตยวิธีคัดเลือก

       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางนธ.ถ.๒๗-๐๗จากสายสะบือรังถึงสายกูปง บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลฆอเลาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โตยวิธีคัดเลือก

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตำเสา ประจำเดือน กุมภาพันธ์๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ( รถดับเพลิง ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๐-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน บจ ๔๓๖๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.กีแยมัส ประจำเดือน พ.ย.๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450