คู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    

    คูู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

   คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

   คู่มือการปฏิบัติราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450