ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

 

 ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล ฆอเลาะ

 

รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
2562
2563
2564
2565
       จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
937
-
-
-
 
       จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
34
-
-
-
 
       จำนวนผู้เสียภาษีป้าย
1
-
-
-
 
       จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้งอาคารฯ
19
-
-
-
 
       จำนวนรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.
68
-
-
-
 
        จำนวนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
64
-
-
-
 
        จำนวนรับลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
14
-
-
-
 
        จำนวนรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
81
-
-
-
 
        จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1
-
-
-
 
        จำนวนผู้ขอใช้งานอิ๋นเตอร์เน็ตฟรี
12
-
-
-
 
        จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
5
       
        ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 

 

20

-
-
-
 
         จำนวนผู้ใช้บริการแจ้งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-
-
-
-
 
          ถนนชำรุด
-
-
-
-
 
        จำนวนเรื่องร้องเรียน
-
-
-
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450