รายงานการประชุมสภา

 

ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450