คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค (น้ำดื่ม/น้ำใช้)

คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค (น้ำดื่ม/น้ำใช้)

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450