แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนซ่อมไฟฟ้า ส่อง สว่าง ทางสาธารณะ

แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนซ่อมไฟฟ้า ส่อง สว่าง ทางสาธารณะ

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450