ITA 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ข้อมูลพื้นฐาน
 01 โครงสร้างการบริหารงาน
 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 03 อำนาจหน้าที่
 04 เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน
 05 ข้อมูลการติดต่อ
 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การประชาสัมพันธ์
 07 ข่าวประสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 08 Q&A
 09 Social  Network
 การดำเนินงาน
 10 เเผนการดำเนินงานประจำปี
 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 17 E - service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 18 เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 6 เดือน
 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 21 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ เเผนการจัดหาพัสดุ
 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26 กา่่รดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
 
 การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 30 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 34 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต
 39 เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 แผนป้องกันการทุจริต
 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450