ข้อบัญญัติ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ปี พ.ศ.2567

    * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  


 ปี พ.ศ.2566

    * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566


  ปี พ.ศ.2565

    * ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๓

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๓

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๖๓

    * ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓