แผ่นพับประชาสัมพันธ์

* มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว554 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* คู่มือมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* โครงการเรียนรู้ โคก หนอง นา 

* แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์เลิกบุหรี่

* ผ้าปาเต๊ะ ซาฮาร่า

*โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้

*กิจกรรมกรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานราชการ

*กิจกรรมวันรักต้นไม้

*กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

*กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ