ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณและอนุมัติแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2567  โดยมีนางสาวมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง เข้าร่วมรับฟังการประชุมและเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายณัชภัค รามช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmenti : ITA) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 1/2567 ซึ่งมีนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม และจ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายอมร เฟื่องฟูผองอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด / นายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต. เสริมความรู้ อบจ. เทศบาล ในการจัดทำระบบ EvMIS แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายฟาเดย์ มาเละ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลฆอเลาะ ครั้งที่ 2 / 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ําเงิน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ / หน่วยกำลังในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายมะซูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุมฯในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส