คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา