ประกาศ/มาตรการ/หลักเกณฑ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

• การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลฆอเลาะ เรื่อง การนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ.2566 

 

• การขับเคลื่อนจริยธรรม

    - การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 

    - การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 

    - การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

• ประมวลจริยธรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

    - ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

    - ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    - ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนกส์สำหรับติดต่องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง  ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์