Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

            วันนี้ 29 / 05 / 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในระเบียบวาระการประชุมตามแผนปฏิบัติการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอง ผอ.ศปก.อ.แว้ง / นายจรัญ ขุนเจริญ ปลัดอำเภองานป้องกัน / นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ และกองร้อยทหารพรานที่ 4809 เข้าร่วมการประชุมและรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 26 / 05 / 2566 เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 22 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  นำข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนนสาย ม.2 บ้านกะดูนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส