ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ มกราคม -ธันวาคม ๒๕๖๖)   

- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖   

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕