ITA

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา
หมวด:
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
 01 โครงสร้างการบริหารงาน
 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 03 อำนาจหน้าที่
 04 เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน
 05 ข้อมูลการติดต่อ
 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การประชาสัมพันธ์
 07 ข่าวประสัมพันธ์
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 08 Q&A
 09 Social  Network
 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 การดำเนินงาน
 11 เเผนดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
 14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ
 15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 18 E - service
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 19 เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ
 20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 23 นโยบายหรือเเผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือเเผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 25 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 26 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 28 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
 นโยบาย No Gift Policy
 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี
 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 แผนป้องกันการทุจริต
 36 เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 42 มาตรการ่ส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน