เอกสารประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
** กรุณาใช้ Firefox ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ **

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

  O1

โครงสร้าง

 - แสดงแผนผัง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
 - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยก   ตัวอย่าง
 เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง
 - แสดงข้อมูลทั้งผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

     

  O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 - เเสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุดเเละผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
 - แสดงข้อมูลของผู้บริหารเเต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำเเหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน รูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 O3

อำนาจหน้าที่

  - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

 
 O4 ข้อมูลการติดต่อ  - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail ของหน่วยงาน
(4) แผนที่ตั้ง

     

การประชาสัมพันธ์

 O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 -  แสดง QR cord แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวโหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซด์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

 - เป็นข้อมูลข่าวสารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

 O6 Q&A

 - แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot Line official, Account, Web board,

 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 - ไม่รวมถึง E-mail

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แสดงแผนการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- ที่มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 
O8   แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 - แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567
 - ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
 - แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 
 O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

 

การปฎิบัติงาน

 O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*กรณีมีองค์กรกลางทีมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 
 O11  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

- แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทาง การปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มี ค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า
“ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถทำข้อมูล ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 
 O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามา รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
 - เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

 
O13  E–Service

 - แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทาง

ออนไลน์" ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 - แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 - สามารถเช้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บหลักของ
หน่วยจาน

*ไม่รวมถึงช่องทางการถาม-ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

 
 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 - แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
*เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในปี พ.ศ. 2567
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
หรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด
หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในกรณีดังกล่าว

 
O16   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 - แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้วณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (นาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา
 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี w.ศ. 2567

 
 O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 - แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
 - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันสิ้นสุดสัญญา
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม
 - เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

 
O19  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1)โครงการหรือกิจกรรม
(2)ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(4)ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
(5)ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
(6)ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(7)ปัญหา/อุปสรรค
(8)ข้อเสนอแนะ
 - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 - แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
* กรณีองค์กรปกครองส่วนที่องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยรรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องตื่น

 
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 - แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการ โดยหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2567

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งชื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(5) ระยะเวลาดำเนินการ

 
 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยก
ต่างหากจากช่องหาลการร้องเรียนทั่วไป
ㆍ เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่อที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 - แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
 - เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No  Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 - เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567

 - มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ
(ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

 
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 - แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 - เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2567

 
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 - แสดงถึงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน
 - เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

 
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 - แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 - เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามการกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558*
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
 - ในการประเมินความเสียงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า "ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

 
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเป็นการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือ ธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 
O33  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 - แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยรรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ร้ายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
* กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเป็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใส
ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ
การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
- แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(4) ระยะเวลา
 - แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 - กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 
 O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย
(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
(3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
- กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

      

 

* มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว554 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* คู่มือมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

* โครงการเรียนรู้ โคก หนอง นา 

* แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์เลิกบุหรี่

* ผ้าปาเต๊ะ ซาฮาร่า

*โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปลูกต้นไม้

*กิจกรรมกรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ในหน่วยงานราชการ

*กิจกรรมวันรักต้นไม้

*กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

*กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ