แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐