Home

Home

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

         วันนี้ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมแผนงานกิจกรรมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สต.บางบ้านขุด  ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านตำเสา กรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมการประชุมอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 และคณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

           วันนี้ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.40 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส