ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

..................................................... ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ...............................................................................

 > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ไตรมาสที่ 2

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะะเบียน บจ 4360 นราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2567

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2567

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 4733 นราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4360 นราธิวาส 

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการร่วมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกำปงโต๊ะแปะ หมู่ที่ 1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าบ้านโต๊ะอีหม่ามกูปง หมู่ที่ 3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านตำเสา-ข้างมัสยิดตำเสา หมู่ที่ 6 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนสายไอร์ปาเซ-นีรู หมู่ที่ 7 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปาะนิ หมู่ที่ 1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกถนนสายมาหามะ หมู่ที่ 1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง

..................................................... ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...............................................................................

 

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5013 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 012-52-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4360 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 004-50-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7496 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 011-64-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก ซอย ผรส.ศัก หมู่ที่ 5 บ้านผ่านศึก ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเซะ-สะบือรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบือเลาะ-แก้มลิงบางขุด หมู่ที่ 1 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส