การประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

            วันนี้ 29 / 05 / 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในระเบียบวาระการประชุมตามแผนปฏิบัติการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอง ผอ.ศปก.อ.แว้ง / นายจรัญ ขุนเจริญ ปลัดอำเภองานป้องกัน / นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ และกองร้อยทหารพรานที่ 4809 เข้าร่วมการประชุมและรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส