ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 1/2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 1/2567 ซึ่งมีนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม และจ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายอมร เฟื่องฟูผองอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส