โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต.ฯ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด / นายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต. เสริมความรู้ อบจ. เทศบาล ในการจัดทำระบบ EvMIS แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา