ประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางสาววลัยพร กังแฮ เจ้าหน้าที่พัสดุ และนายอัฟนันท์ เจ๊ะมิง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อฃถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)