ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี