ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ตำแหน่ง
สำนักปลัด
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด