ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

ดาวน์โหลด

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 1 คน

2.ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) จำนวน 2 คน

ผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกข้อมูลและนำเอกสาร ตามข้อ 5 มายื่น ณ ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7 - 24 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
#สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย