ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่อง ผู้มีสิทธื์เข้าสอบ