ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ / ม.5 บ้านผ่านศึก / ม.6 บ้านตำเสา / ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุองค์การบรการส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.4 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกำนันดีเด่น โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายฟาเดย์ มาเละ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ และเซ็น MOU ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ตำบลฆอเลาะ โดยมีนายมะซูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม  และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ ผู้นำศาสนา รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนาคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนาคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ถอดบทเรียนการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงผ่านมา และการสร้างโอกาสของชุมชน แปลง Soft Power และศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นรายได้แก่ประชาชน สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต