ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 10 / 10 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดการประชุมและพบปะข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานและวางแผนงาน ในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 07 / 10 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด และนายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 28 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ให้การต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ของธนาคารอิสลาม สาขาแว้ง พร้อมด้วยพนักงานฯ ที่เข้ามาพบปะ และเยี่ยมเยือน ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 05 / 10 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 ลงพื้นที่พูดคุยพบปะและมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้าน เนื่องจากในวันที่ผ่านมามีฝนตก และเกิดฟ้าผ่าจึงทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 28 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประเมินข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานสอน ตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1.นายมะสีดิ ซอเฮาะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบูเก๊ะตา : ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2.นายมนูญ แวดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
3.นายสุพล วาสแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
4.นางซารีนา นิโซ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ : กรรมการผู้ประเมิน
5.นางนาริษา เจ๊ะดาโอ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา : กรรมการผู้ประเมิน
และในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ที่ได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมิน และเป็นผลดีกับองค์กรต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส