Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายณัชภัค รามช่วย เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ เอียดเหิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และความพร้อมของสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ และนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยกำลังในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้
และในเวลาต่อมา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะจำนวน 4 คน ร่วมทำจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณน้ำตกสิรินธร ม. 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลฆอเลาะ โดยมีนายมะซูเด็ง อูมา กำนันตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม  และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยกำลังในพื้นที่ฯ ผู้นำศาสนา รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางสาววลัยพร กังแฮ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ โดยมีนายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส