Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุดคนใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุดคนใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในครั้งนี้ ณ ม.3 บ้านจะมาแกะ / ม.5 บ้านผ่านศึก / ม.6 บ้านตำเสา / ม.7 บ้านไอร์ปาเซ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุองค์การบรการส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.4 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกวดกำนันดีเด่น โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม และมีนายผดุงเกียรติ์ สุวรรณลี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้  ณ ที่ทำการกำนันตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส