Home

Home

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณและอนุมัติแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2567  โดยมีนางสาวมารีแย บือราเฮง ท้องถิ่นอำเภอแว้ง เข้าร่วมรับฟังการประชุมและเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนายณัชภัค รามช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmenti : ITA) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย จ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด / นายอมร เฟื่องฟูผ่องอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายอับดุลรอฮิม อาแวดราแม ผู้ช่วยนายช่างโยธา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณของ อบต. เสริมความรู้ อบจ. เทศบาล ในการจัดทำระบบ EvMIS แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา